Jump to the main content block

Chair

Chair of Department of Merchant Marine

Wei-Kuo Tseng
Wei-Kuo Tseng
Ph.D. of Shipping & Transportation Management, National Taiwan Ocean University, R.O.C.
Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand, Data Envelopment Analysis for Shipping Industry
E-mail: wilco@mail.ntou.edu.tw

 

Former Chairs

 • 1st His-Lin Teng(1953/08 ~ 1954/07)
 • 2nd Shou-Chuang Weng(1954/08 ~ 1957/07)
 • 3rd Kuo-Chung Ting(1957/08 ~ 1957/12)
 • 4th Li-Fen Chen(1958/01 ~ 1965/07)
 • 5th Ying Lin(1965/08 ~ 1972/07)
 • 6th Yun-Jen Sha(1972/08 ~ 1973/09)
 • 7th Shih-Hung Sa(1973/10 ~ 1979/07)
 • 8th Yun-Lan Hsiung(1979/08 ~ 1981/07)
 • 9th Huo-Ping Chou(1981/08 ~ 1985/07)
 • 10th Tai-sheng Lee(1985/08 ~ 1990/07)
 • 11th Huo-Ping Chou(1990/08 ~ 1993/07)
 • 12th Yun-Lan Hsiung(1993/08 ~ 1993/10)
 • 13th Huo-Ping Chou(1994/02 ~ 1996/07)
 • 14th Yuen-Erh Tsai(1996/08 ~ 1999/07)
 • 15th Bin Lin(1999/08 ~ 2002/07)
 • 16th Chen-Hsiu Laih(2002/08 ~ 2005/07)
 • 17th Ki-Yin Chang(2005/08 ~ 2008/07)
 • 18th Chih-Li Chen(2008/08 ~ 2011/07)
 • 19th Chen-Hsiu Laih(2011/08 ~ 2013/04)
 • 20th Shuen-Tai Ung(2013/05 ~ 2016/05)
 • 21st Jiunn-Liang Guo(2016/05~2019/05)
 • 22nd Juan-Chen Huang(2019/05~2022/05)
 • 23rd Wei-Kuo Tseng(2022/05~NOW)